Board

Distributed Share : 0.01ELA
Deposit address Txid Value Height Shareholder
Deposit address Txid Value Height Shareholder
EHMUXGEv3kT91kt3oAdPUyx61SbJe5V7g4 dd93... 5 651043
EMjsR4FP9fUnZg8UgoS734hAwQtdkJBec1 8e99... 19.53101069 651603
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 1e2c... 23.9417693 656597
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 38cc... 32.58138967 661612
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 40f2... 43.52654789 667268
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 33c4... 37.09456925 671825
EZ5eu23n475jNmggYVJMyeEnELYrnRKexC b9ff... 5 671826
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 0ad2... 48.40058647 676870
EXF155hf8evgPXaVYaoutGkhmbDPoS1gNK f0bf... 5 676876
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 4ae3... 60.44982748 681826
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix eef6... 82.55090305 687169
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix c33e... 89.92680321 692600
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix ed88... 81.38552729 697244
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix fd48... 97.22003327 702581
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix af1d... 79.78561472 706941
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 22c2... 106.7465301 712694
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 056a... 82.52575481 717071
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix acdf... 112.73085432 722785
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 3071... 84.1571809 727032
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix eb40... 113.44833641 732795
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 7e76... 98.88858149 737846
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 2a00... 95.62491144 742242
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix ab06... 125.6223562 747841
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 42c5... 99.57359421 752294
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 5958... 119.11336567 757526
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 1aae... 118.54506959 762722
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 1b50... 115.9951018 767951
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix cc97... 106.78083368 772966
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 05de... 95.70899075 777370
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix b633... 138.47274912 783613
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix d60d... 84.49771618 787437
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 999e... 114.80742245 792602
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 5678... 129.02333004 798298
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 49e9... 104.6795453 802924
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 0960... 109.14467368 807713
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix eeab... 130.06183142 813357
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix a883... 111.75514552 818227
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix f703... 111.37528204 822919
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 69f1... 120.15617883 827862
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 60c3... 136.46619565 833348
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 8ee7... 130.41783765 838450
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 7eab... 147.18365402 844115
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 3f03... 119.04464888 848577
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 0c71... 100 853895
EYaT4t6rEF43B685JpoPrptJpwkChoM7iK 59f7... 175.79805247 858433
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix d639... 140 864025
EMQF8vH4PhMtY3e2nfKMBYqKFMaXRa9c5s 0507... 155 869234
EcrmXSDChf5vNyZfeRGyUZHUA9FRTEQHvv 824f... 142.84975347 873518
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 3d9b... 147.81573543 878612
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 3970... 148.66216209 883497
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix 7cb6... 155 889314
EPkVjKBqtyyMtt6YwpAwQqpXGTXuvJiqTg 1455... 153.67844869 893935
EX7KH3tPYadLtF1agZYRxVaCMkMA1nUoix fedd... 137.40646813 898672
EZ5eu23n475jNmggYVJMyeEnELYrnRKexC b668... 0.01 646446